sadar diwan, kasur
ehad-e-akbari
hazrar shah hussain ke hum'asar